Masy odlewnicze

Masy odlewnicze są w pewnym stopniu porowate. Porowatość masy jest właściwością na ogół pozytywną, ponieważ ułatwia ujście powietrza z formy w momencie wpływania do niej roztopionego metalu. Zamknięcie powietrza w formie może spowodować niezupełne jej wypełnienie płynnym metalem i powstanie wadliwego odlewu. Pamiętać bowiem należy, że metal wpływa do formy przez wąski kanał. .Porowatość masy uzależniona jest od jej składu, wielkości ziarenek substancji ogniotrwałej oraz od stosunku proszku do płynu. Porowatość masy wzrasta na ogół w miarę zwiększania się zawartości kwarcu i średnicy jego ziarenek. Porowatość jest również tym większa, im bardziej równomierna jest wielkość ziarenek kwarcu. Rzadziej zarobiona masa jest bardziej porowata. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża porowatość powoduje szorstką powierzchnię odlewu i że wraz ze wzrostem porowatości zmniejsza się na ogół twardość masy. Dlatego też przy masach twardych, szczególnie zaś przy odlewach dużych obiektów, należy przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, między innymi przez wykonanie kanałów odpowietrzających.

Stopiony metal, stygnąc w formie, kurczy się i wobec tego otrzymany odlew jest mniejszy niż jego model woskowy. Ażeby uzyskać odlewy dokładnie dopasowane do warunków anatomicznych w jamie ustnej, masa ogniotrwała powinna posiadać taką rozszerzalność, która byłaby w stanie zrekompensować skurcz odlewu. Innymi słowy — forma z masy ogniotrwałej powinna być w momencie odlewania o tyle powiększona, ażeby otrzymany odlew, po ostygnięciu i związanym z tym skurczem, odpowiadał wielkością modelowi woskowemu. Dlatego też rozszerzalność liniowa mas odlewniczych powinna mieścić się w granicach od 1,75 do 2,3%.

Warto dodać, że masy ogniotrwałe zawierające gips nie powinny być ogrzewane w piecu gazowym. Płomień gazowy wpływa bowiem reduku- jąco na CaSC>4 i doprowadza do powstawania siarczku wapnia (CaS), który wywiera ujemny wpływ chemiczny na stop. Siarczek wapnia oddziałuje szczególnie szkodliwie na stopy zawierające pallad. Gips zawarty w masie ogniotrwałej może ulec rozkładowi również przy ogrzewaniu w piecu elektrycznym po przekroczeniu temp. 700°C. W rezultacie tego dochodzi do pęknięć formy, a powstający dwutlenek siarki wpływa szkodliwie na stop. Masy ogniotrwałe zawierające substancje redukujące nie powinny być stosowane do odlewów ze stopów palladowych, ponieważ działają na nie uszkadzająco.

Bardziej znane u nas masy do odlewów z metali średnio topliwych noszą takie nazwy fabryczne, jak: Expadenta, Duroterm, Krystobalit, Expansit. Wśród mas do odlewów ze stopów trudno topliwych wymienić można następujące preparaty: Ocela, Pyrojal, Pyrophan, Silikan, Viro- vest Plus, Widerit, Hartex.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *