Położenie żuchwy

Położenie żuchwy, w którym szeregi zębowe stykają się wzajemnie, nazywamy położeniem zwarciowym albo krótko -— zwarciem (occlusio). W zwarciu mięśnie podnoszące żuchwę znajdują się w stanie napięcia. Istnieje szereg położeń zwarciowych żuchwy, wśród których wyróżnia się zwarcie centralne, przednie oraz boczne lewe i prawe. Szczególne znaczenie posiada zwarcie centralne. Do centralnego położenia zwarciowego dochodzi przez uniesienie jej z położenia spoczynkowego do pełnego kontaktu zębów dolnych z górnymi. W centralnym położeniu zwarciowym zęby dolne stykają się na maksymalnej przestrzeni z zębami górnymi (ryc. 71), obie głowy żuchwy ułożone są symetrycznie u podnóży guzków stawowych, a mięśnie unoszące żuchwę są maksymalnie skurczone i jednakowo napięte po obu stronach. W każdym innym położeniu zwarciowym powierzchnie styku zębów dolnych z górnymi ulegają zmieniejsze- niu. Tak np. w zwarciu przednim, które uzyskuje się po wysunięciu żuchwy do przodu, kontakt zachowują najczęściej jedynie zęby przednie, podczas gdy między zębami bocznymi powstaje szpara (ryc. 82). Podobne sytuacje mogą mieć miejsce w bocznych położeniach zwarciowych. Jeżeli nawet poszczególne zęby przeciwstawne nie tracą ze sobą kontaktu, to jednak zawsze zmniejszają się powierzchnie ich styków. Położenie głów żuchwowych w spoczynku żuchwy i w zwarciu centralnym różni się minimalnym przesunięciem głów w głąb dołu sta-wowego na skutek pociągania żuchwy ku górze i dorsalnie przez mięśnie skroniowe. Wynikiem maksymalnego skurczu mięśni podnoszących żuchwę jest to, że w zwarciu centralnym żuchwa znajduje się najbliżej szczęki. Niejednakowe po obu stronach napięcie żwaczy i mięśni skroniowych świadczy o przesunięciu żuchwy w bok, a więc o jej bocznym położeniu zwarciowym. Odległość szczęki od żuchwy w centralnym położeniu zwarciowym mierzoną między punktami subnasale i gnathion nazywamy wysokością zwarcia centralnego. Wysokość ta nie jest stała, zmienia się ona w ciągu życia człowieka, chociażby wskutek ścierania się zębów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *