Sprzęt w gabinecie dentystycznym

Oprócz wyposażenia podstawowego, które stanowi stomatologiczny aparat rentgenowski, przemysł uwzględniając wymogi ergonomii i bezpieczeństwa produkuje specjalne typy aparatów. Jednym z nich jest aparat, którym można wykonywać tzw. zdjęcia panoramiczne (ryc. 122). Pozwala on na uzyskanie całych łuków zębowych szczęki lub żuchwy na jednej błonie rentgenowskiej, przy minimalnym narażeniu pacjenta na napromienianie. W celu wykonania zdjęcia lampę rentgenowską w postaci cienkiego cylindra wprowadza się do jamy ustnej, a błonę o formacie 10X24 cm układa się na zewnątrz twarzy. Aparat pracuje przy napięciu 50 kV i natężeniu 1 mA.

Ostatnio coraz szersze zastosowanie w stomatologii znajduje orto- pantomograf (ryc. 123). Pozwala on na uzyskiwanie na błonie o formacie 15X30 cm obrazu obu łuków zębowych wraz ze stawami skronio- wo-żuchwowymi. Obraz taki uzyskuje się dzięki obrotowi górnej części aparatu wraz z lampą rentgenowską i kasetą z kliszą wobec głowy pacjenta. Aparat ten pracuje przy napięciu 85 kV i natężeniu prądu żarzenia 15 mA.

Jeżeli zachodzi konieczność otrzymania wiernego obrazu kośćca twarzo- czaszki z uwzględnieniem stosunku do części miękkich, a zwłaszcza ich wzajemnych proporcji, to należy wtedy wykonać zdjęcia odległościowe, czyli telerentgenograficzne. Metoda teleradiografii dzie prześwietlania wiązką równoległą promieni, z oparta jest na zasa- odległości około 2 m.

– 90 kV i prądzie żarzenia 20 mA, na błonach formatu Zdjęcia teleradiograficzne znajdują zastosowanie prz gnostyce ortodontycznej.

W pracowni technicznej wykonywane są takie protezy zębowe stałe i ruchome, aparaty ortodont^ protezy odbudowujące braki tkanek miękkich i jamy ustnej i twarzoczaszki. Część klinczną, związa tych prac, przeprowadza lekarz w gabinecie stomafc pod względem’ technicznym są one sporządzane prz< stycznych, zatrudnionych w laboratoriach techniczn

Wielkość i wyposażenie poszczególnych pracown: wykonywanych prac i liczby zatrudnionych w nich nie, w których wykonuje się protezy wszelkiego nież lane szkielety, powinny składać się z większej i być wyposażone w bardziej zróżnicowane urządzeń wykonawstwo ogranicza się do protez bez element ekonomiczne są większe pracownie, wyposażone ułatwiający technikowi pracę. Sprzęt taki jest jed: jedynie przy racjonalnym jego wykorzystywaniu zatrudnionych techników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *