Trzon szczęki

Trzon szczęki (corpus maxillae) posiada powierzchnię górną, czyli oczodołową (facies superior s. orbitalis), na której znajduje się rowek podoczodołowy (sulcus infraorbitalis), przechodzący w kanał pod-

Ku tyłowi i ku górze biegnie kresa żuchwowo-gnykowa (linea mylohyo- idea). Brzeg dolny trzonu żuchwy tworzy jej podstawę (basis mandibu- lae). Część górna trzonu —- część zębodołowa (pars alveolaris) tworzy łuk zębodołowy (arcus alveolaris), w którym znajdują się ujścia zębodołów (alveoli dentales). Zębodoły oddzielone są od siebie przegrodami między- zębodołowymi (septa interalveolaria). W zębodołach przeznaczonych dla zębów wielokorzeniowych znajdują się przegrody między korzeniowe (septa interradicularis). Gałąź żuchwy (ramus mandibulae) ma powierzchnię boczną i przyśrodkową. Miejsce połączenia trzonu z gałęzią nosi nazwę kąta żuchwy (angulus mandibulae). Na jego stronie przyśrodkowej znajduje się guzowatość skrzydłowa (tuberositas pterygoidea), zaś na stronie bocznej — guzowatość żwaczowa (tuberositas masseterica). W połowie wysokości powierzchni przyśrodkowej gałęzi żuchwy znajduje się otwór żuchwy (foramen mandibulae), ograniczony od przodu blaszką kostną — języczkiem żuchwy (lingula mandibulae). Otwór żuchwy (foramen mandibulae), prowadzi do kanału żuchwy (canalis mandibulae), który biegnie w trzonie żuchwy i na wysokości 1 zęba przedtrzonowego dzieli się na dwie gałęzie, z których większa biegnie do otworu bródkowego (foramen mentole), a mniejsza biegnie w przedłużeniu kanału żuchwy do linii po- środkowej. Na brzegu górnym gałęzi żuchwy znajdują się dwa wyrostki — dziobiasty (processus coronoideus) i położony do tyłu wyrostek kłykciowy (processus condylaris) — oddzielone wcięciem żuchwy (incisura mandibulae). Wyrostek kłykciowy kończy się głową żuchwy (caput mandibulae), osadzoną na szyjce (collum mandibulae), na której występuje grzebień szyjki żuchwy (crista colli mandibulae). Na wewnętrznej po-wierzchni wyrostka dziobiastego występuje grzebień wyrostka dziobią – stego (crista coronoidea), który rozdzielając się ku dołowi ogranicza trójkąt zatrzonowy (trigonum retromolare). Żuchwa łączy się z kośćmi czaszki stawem skroniowo-żuchwowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *